• “Pragyaa Mandal Life Time Achievement Award” by Gayatri Parivar, Singapore in July 2018.
  • “Vyas Yoga Award” by Vyas Yoga, Singapore in July 2018.